Het waardenmodel is een framework waarin tegengestelde waarden worden verbonden.  Het model is opgesteld uit 4 managementmodellen die met elkaar zijn verbonden als een nieuw model, het concurrerende waardenmodel. Quinn onderscheidt 8 managementrollen, de rollen lijken tegenpolen van elkaar maar in de werkelijkheid staan ze meestal naast elkaar.

 

Waar staan de rollen voor?

 Marktcultuur à Resultaatgerichte benadering

De marktcultuur is ontstaan in de periode van 1900. in dit jaar kregen een aantal grote industrieën te maken met een overvloed aan menselijke arbeid, en zonder de bemoeienis van de overheid grote welvaart creëerde.

 

 

 

In de cultuur van de markt is de manager als producent of koersbepaler het meest effectief.

 • De producent is taak georiënteerd ingesteld, ook is hij werkgericht en motiveert hij de medewerkers om de doelen te behalen.
 • De koersbepaler is vooral bezig met het plannen en het bepalen van de doelen, hierbij stelt hij ook verwachtingen vast.

Adhocratische cultuur à creatiegerichte benadering

De adhocratische cultuur wordt ook wel de innovatiecultuur genoemd.  De cultuur vloeit voort uit het  Open Systeem managementstroming die plaats vond in de jaren ‘70 van de vorige eeuw. De organisatie kan alleen maar overleven als er aanpassingen worden gedaan die mee gaan met de ontwikkelingen in de omgeving.

 In de adhocratische cultuur is de manager als innovator en bemiddelaar het meeste affectief.

 • De rol van de innovator is creatief en gericht op aanpassing en verandering
 • De bemiddelaar is scherpzinnig gericht op de politiek, overtuigend, invloedrijk en krachtig en houdt zich vooral bezig met het handhaven van de externe legitimiteit en het verwerven van externe resources.

Bureaucratische cultuur à Taakgerichte benadering

de bureaucratische cultuur wordt ook wel de hiërarchie cultuur genoemd.  De cultuur vloeit voort uit de Scientific Management stroming uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. Destijds was er sprake van een toenemende productie die als gevolg de industrialisatie met zich meebracht.  Door deze toename ontstond er een sterke focus op het beheersen van processen.

In de bureaucratische cultuur is de manager als informatieverwerker en coördinator  het meest effectief.

 • De informatieverwerker richt zich op het in de gaten houden van de presentaties en het afhandelen van papierwerk.
 • De coördinator richt zich op het handhaven van de structuur, en plant, organiseert, coördineert de inspanning van het personeel. Daarnaast let de coördinator op logistieke en huishoudelijke kwesties.

Familiecultuur  à Mensgerichte benadering

De familiecultuur vloeit voort uit het Human Relations managementstroming uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Deze cultuur is het tegenovergestelde van de taakgerichte benadering die in de jaren ’30 plaatsvond, het werd een soort van tegenreactie. Hier draait het vooral mensgericht te werk gaan.

In de familieculltuur is de manager als teambouwer en coach het meest effectief.

 • De teambouwer richt zich op het aanmoedigen van teamwork en cohesie, en bemiddelt hierbij met interpersoonlijke conflicten.
 • De coach richten zich op het bieden van hulp en zet zich in voor de ontwikkelingen van mensen doormiddel van een zorgzame en empatische aanpak.

Het is belangrijk om als ondernemer te weten dat een van de 4 culturen die hierboven zijn weergeven niet meer genoeg is voor het succes van de organisatie. Om te achterhalen wat de cultuur is van uw organisatie, kan je gebruik maken van het OCAI-model.  De OCAI is een snelle scan waarmee je cultuur van de organisatie snel en

krachtig in kaart brengt.  Het OCAI instrument bevat een vragenlijst waarvan de antwoorden inzicht geven in:

 • Dominante kenmerken
 • Leiding van de organisatie
 • Personeelsmanagement
 • Bindmiddel van de organisatie
 • Strategische accenten
 • Succescriteria

Er is veel te vinden over het OCAI-model op internet, dus wil je de huidige en wenselijke situatie in kaart brengen zou u hier zeker gebruik van moeten maken! Succes!